Prihlásenie

Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom veľkoobchode
www.unicornslovakia.sk. Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou UNICORN DECORATION, s.r.o, Viničná 14, 940 02 Nové Zámky.

Odberateľmi môžu byť len držitelia Živnostenského oprávnenia, ktorých obchodná činnosť súvisí s ďalším predajom tovaru dodávateľa.


Objednávanie tovaru
Tovar je možné objednávať prostredníctvom veľkoobchodného eshopu, telefonicky alebo e-mailom.  Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formulára, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je realizované mailom alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku len do momentu jej vybavenia.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené bez DPH. V našom veľkoobchodnom eshope je stanovená minimálna suma pre realizáciu objednávky na 150,- EUR bez DPH pri osobnom odbere a pri objednávke s rozvozom je minimálna suma stanovená na 150,-EUR bez DPH. Cena tovaru sa riadi aktuálnym veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. 


Spôsob platby

Platbu je možné realizovať hotovostnou formou úhrady pri osobnom odbere priamo od obchodného zástupcu,bankovým prevodom na účet dodávateľa.Platobnou kartou,hotovosťou v sídle firmy.Dobierkou v prípade doručenia tovaru kurierskou službou.

Dodacie podmienky
Objednaný tovar zasielame v čo najkratšom možnom čase prostredníctvom obchodného zástupcu priamo na odberateľom určené miesto.Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Dodávateľ sa zaväzuje informovať odberateľa o predbežnej dodacej lehote.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia od obchodného zástupcu. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je odberateľ povinný oznámiť do 10 dní od prevzatia tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky odpovedajúcej kúpnej cene s DPH na účet dodávateľa.

Ochrana osobných údajov
Vami poskytnuté osobné údaje budú použité výhradne na účely doručenia tovaru a fakturácie. Osobné údaje sú chránené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa radia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.


Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.